เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

8. การวัดและประเมินผล

1. ประเมินความรู้ความสามารถในการทำงาน โดยใช้แบบประเมินผลงาน
2. ประเมินทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงาน และความสนใจ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น: