เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมในรูปแบบตารางได้
2. นักเรียนสามารถจัดรูปแบบตาราง ผสาน ลบ เพิ่ม เปลี่ยนขนาด สดมภ์และแถวในตารางได้
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการจัดการข้อความในตาราง การคำนวณผลรวมตัวเลข และใส่เส้นลักษณะต่างๆที่ต้องการในตารางได้
ด้านทักษะกระบวนการ
4. นักเรียนสามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ ออกแบบ และปฏิบัติงานสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
ด้านคุณลักษณะ
5. นักเรียนเกิดความสนใจ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น: