เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

6. กระบวนการเรียนรู้

ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 1 ครูนำตัวอย่างเอกสารที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางให้นักเรียนดู สนทนาซักถามเกี่ยวกับ ลักษณะของเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 ครูให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบของตาราง
2.1 ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องลักษณะของสดมภ์ และแถว ผ่านทางระบบเครือข่ายในห้อง เรียน แล้วอภิปรายบอกความแตกต่างของสดมภ์ และแถว
2.2 ครูนำเสนอตัวอย่างตาราง ผ่านทางระบบเครือข่ายในห้องเรียน ให้นักเรียนตอบจำนวนสดมภ์ และแถว
2.3 สรุปความแตกต่างระหว่างสดมภ์ และแถว
กิจกรรมที่ 3 แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการสร้างตาราง และฝึกปฏิบัติ
3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 คน โดยคละนักเรียนเก่งและอ่อนรวมกัน
3.2 แจกใบความรู้ เรื่องการสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ให้แต่ละกลุ่ม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามใบความรู้
3.3 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป เกี่ยวกับการสร้างตาราง การเพิ่มและลด จำนวนของสดมภ์ และแถว ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในการปรับขนาดของแถวและสดมภ์ และการผสานเซลล์โดยการสาธิต
ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 4 นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนตามใบงานที่ 2.1 “ ใส่ใจข้อมูลโรงเรียน “ และคิดวิเคราะห์ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล
4.1 ครูแจกใบงานที่ 2.1 “ใส่ใจข้อมูลโรงเรียน” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายนำเสนอ รูปแบบตารางและสรุปร่วมกันถึงรูปแบบที่เหมาะสม
ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ 5 นักเรียนปฏิบัติงานสร้างตารางบันทึกข้อมูลตามที่ออกแบบไว้ ในกิจกรรมที่ 4
5.1 ครูทบทวนวิธีการสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด พร้อมทั้งสาธิตวิธีการพิมพ์ข้อมูลลงในตาราง
5.2 ครูแจกใบงานที่ 2.2 “เพียรสร้างตาราง” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
5.3 สรุปร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง และพิมพ์ข้อมูลลงในตาราง
ครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ 6 นักเรียนปฏิบัติงานจัดรูปแบบข้อความและใส่เส้นตารางตามที่ต้องการ
6.1 ครูสาธิตวิธีการจัดรูปแบบข้อความในตารางและวิธีการใส่เส้นตารางลักษณะต่างๆ
6.2 ครูแจกใบงานที่ 2.3 “จัดวางให้สวย” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
6.3 สรุปวิธีการจัดรูปแบบข้อความในตาราง และการใส่เส้นตารางรูปแบบต่างๆ
ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ 7 นักเรียนคำนวณผลรวม จำนวนนักเรียนชาย หญิง รวมของทุกชั้น
7.1 ครูสาธิตการคำนวณผลรวม จำนวนตัวเลขในตารางโดยใช้ตัวอย่างตารางสาธิตการคำนวณผลรวมจำนวน
7.2 ครูแจกใบงานที่ 2.4 “ช่วยรวมข้อมูล” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
7.3 สรุปร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการคำนวณผลรวมจำนวนตัวเลข
ครั้งที่ 6
กิจกรรมที่ 8 นักเรียนแทรกรูปภาพตกแต่งชิ้นงาน สั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ พร้อมทั้งระบายสีตกแต่งผลงาน คัดเลือกผลงานดีเด่นจัดป้ายนิเทศ สรุปร่วมกันถึงผลดีของการสร้างงานในรูปแบบตาราง
8.1 ครูทบทวนวิธีการแทรกรูปภาพลงในชิ้นงาน
8.2 ครูแจกใบงานที่ 2.5 “เกื้อกูลด้วยภาพ” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
8.3 คัดเลือกผลงานดีเด่นจัดป้ายนิเทศ
8.4 สรุปร่วมกันถึงผลดีของการสร้างงานในรูปแบบตาราง

ไม่มีความคิดเห็น: