เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 5
ปีการศึกษา 2550
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ช่วยเสนอข้อมูล เวลา 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง เวลา 6 ชั่วโมง

1. สาระสำคัญ

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สามารถสร้างเอกสารที่ประกอบด้วยตาราง ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของเซลล์แต่ละเซลล์ในตารางได้ โดยใช้ความสามารถของงานการเลือกตาราง (Table)

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมทั้งสามารถจัดรูปแบบตาราง ผสาน ลบ เพิ่ม เปลี่ยนขนาด สดมภ์และแถว จัดการข้อความในตาราง คำนวณผลรวมตัวเลข และใส่เส้นตารางตามที่ต้องการได้

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมในรูปแบบตารางได้
2. นักเรียนสามารถจัดรูปแบบตาราง ผสาน ลบ เพิ่ม เปลี่ยนขนาด สดมภ์และแถวในตารางได้
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการจัดการข้อความในตาราง การคำนวณผลรวมตัวเลข และใส่เส้นลักษณะต่างๆที่ต้องการในตารางได้
ด้านทักษะกระบวนการ
4. นักเรียนสามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ ออกแบบ และปฏิบัติงานสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
ด้านคุณลักษณะ
5. นักเรียนเกิดความสนใจ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

4. สาระการเรียนรู้

1. การแทรกตาราง
2. การจัดการเกี่ยวกับตาราง ได้แก่ การจัดรูปแบบตาราง การผสาน ลบ เพิ่ม เปลี่ยนขนาด สดมภ์และแถว
3. การพิมพ์ข้อมูลในตาราง และจัดการข้อความในตาราง
4. การคำนวณผลรวมตัวเลข
5. การใส่เส้นลักษณะต่างๆ
6. การบันทึกและสั่งพิมพ์

5. การบูรณาการ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสะกดคำ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การคำนวณจำนวนสดมภ์และแถว

6. กระบวนการเรียนรู้

ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 1 ครูนำตัวอย่างเอกสารที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางให้นักเรียนดู สนทนาซักถามเกี่ยวกับ ลักษณะของเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 ครูให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบของตาราง
2.1 ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องลักษณะของสดมภ์ และแถว ผ่านทางระบบเครือข่ายในห้อง เรียน แล้วอภิปรายบอกความแตกต่างของสดมภ์ และแถว
2.2 ครูนำเสนอตัวอย่างตาราง ผ่านทางระบบเครือข่ายในห้องเรียน ให้นักเรียนตอบจำนวนสดมภ์ และแถว
2.3 สรุปความแตกต่างระหว่างสดมภ์ และแถว
กิจกรรมที่ 3 แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการสร้างตาราง และฝึกปฏิบัติ
3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 คน โดยคละนักเรียนเก่งและอ่อนรวมกัน
3.2 แจกใบความรู้ เรื่องการสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ให้แต่ละกลุ่ม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามใบความรู้
3.3 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป เกี่ยวกับการสร้างตาราง การเพิ่มและลด จำนวนของสดมภ์ และแถว ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในการปรับขนาดของแถวและสดมภ์ และการผสานเซลล์โดยการสาธิต
ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 4 นักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนตามใบงานที่ 2.1 “ ใส่ใจข้อมูลโรงเรียน “ และคิดวิเคราะห์ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล
4.1 ครูแจกใบงานที่ 2.1 “ใส่ใจข้อมูลโรงเรียน” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายนำเสนอ รูปแบบตารางและสรุปร่วมกันถึงรูปแบบที่เหมาะสม
ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ 5 นักเรียนปฏิบัติงานสร้างตารางบันทึกข้อมูลตามที่ออกแบบไว้ ในกิจกรรมที่ 4
5.1 ครูทบทวนวิธีการสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด พร้อมทั้งสาธิตวิธีการพิมพ์ข้อมูลลงในตาราง
5.2 ครูแจกใบงานที่ 2.2 “เพียรสร้างตาราง” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
5.3 สรุปร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง และพิมพ์ข้อมูลลงในตาราง
ครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ 6 นักเรียนปฏิบัติงานจัดรูปแบบข้อความและใส่เส้นตารางตามที่ต้องการ
6.1 ครูสาธิตวิธีการจัดรูปแบบข้อความในตารางและวิธีการใส่เส้นตารางลักษณะต่างๆ
6.2 ครูแจกใบงานที่ 2.3 “จัดวางให้สวย” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
6.3 สรุปวิธีการจัดรูปแบบข้อความในตาราง และการใส่เส้นตารางรูปแบบต่างๆ
ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ 7 นักเรียนคำนวณผลรวม จำนวนนักเรียนชาย หญิง รวมของทุกชั้น
7.1 ครูสาธิตการคำนวณผลรวม จำนวนตัวเลขในตารางโดยใช้ตัวอย่างตารางสาธิตการคำนวณผลรวมจำนวน
7.2 ครูแจกใบงานที่ 2.4 “ช่วยรวมข้อมูล” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
7.3 สรุปร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการคำนวณผลรวมจำนวนตัวเลข
ครั้งที่ 6
กิจกรรมที่ 8 นักเรียนแทรกรูปภาพตกแต่งชิ้นงาน สั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ พร้อมทั้งระบายสีตกแต่งผลงาน คัดเลือกผลงานดีเด่นจัดป้ายนิเทศ สรุปร่วมกันถึงผลดีของการสร้างงานในรูปแบบตาราง
8.1 ครูทบทวนวิธีการแทรกรูปภาพลงในชิ้นงาน
8.2 ครูแจกใบงานที่ 2.5 “เกื้อกูลด้วยภาพ” ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน
8.3 คัดเลือกผลงานดีเด่นจัดป้ายนิเทศ
8.4 สรุปร่วมกันถึงผลดีของการสร้างงานในรูปแบบตาราง