เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

7. สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. คอมพิวเตอร์
2. เอกสารที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
3.ใบความรู้เรื่องลักษณะของสดมภ์ และแถว
4. ตัวอย่างตาราง
5. ตัวอย่างตารางสาธิตการคำนวณผลรวมจำนวน
6. ใบความรู้เรื่อง การสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
7. ใบงานที่ 2.1 “ ใส่ใจข้อมูลโรงเรียน “
8. ใบงานที่ 2.2 “ เพียรสร้างตาราง “
9. ใบงานที่ 2.3 “ จัดวางให้สวย “
10.ใบงานที่ 2.4 “ ช่วยรวมข้อมูล “ใบงานที่ 2.5 “ เกื้อกูลด้วยภาพ “

ไม่มีความคิดเห็น: