เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมทั้งสามารถจัดรูปแบบตาราง ผสาน ลบ เพิ่ม เปลี่ยนขนาด สดมภ์และแถว จัดการข้อความในตาราง คำนวณผลรวมตัวเลข และใส่เส้นตารางตามที่ต้องการได้

ไม่มีความคิดเห็น: